Mantiskā stāvokļa deklarācija jeb nulles deklarācija

Jaunais gads ir sācies ar jauniem izaicinājumiem. Viens no tādiem būs mantiskā stāvokļa deklarācija jeb tautā saukta – nulles deklarācija.

Uzmanību!

Kopš šī raksta publicēšanas datuma VID EDS sistēmā ir veikuši dažas izmaiņas, kā arī ir izveidojuši palīdzības lapu – vidsakumdeklaracija.lv.

Sākumdeklarēšana ir nulles punkts jeb sarkanā līnija, kas tika novilkta, lai sāktu jaunu dzīvi un legalizētu līdz šim nedeklarētos ieņēmumus, ja tādi bija. Turpmāk Valsts Ieņēmumu Dienests (VID) rēķināsies, ka katram no mums ir tikai tik daudz naudas cik mēs esam uzrādījuši savā deklarācijā. Tiem, kam ir, ko deklarēt. Gadījumā, ja pēkšņi sākam pirkt dārgas mašīnas, dzīvokļus vai mājas un mūsu ieņēmumi nav daži tūkstoši mēnesī, tad VID darbiniekiem būs visas tiesības precizēt finansējuma avotu jeb vienkārši paņemt pie pakaļas. 🙂

Likumā ir ierakstīts šāds mērķis:

Likuma mērķis ir sekmēt fizisko personu mantiskā stāvokļa, ienākumu un izdevumu atbilstības un attiecīgi nodokļu samaksas un ienākumu legalitātes kontroles iespējas, kā arī dot fiziskajām personām iespēju deklarēt iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus, izņemot tos ienākumus, kurus personai bija tiesības nedeklarēt (turpmāk — nedeklarētie ienākumi).

Man ir pārliecība, ka es atbilstu vienam no punktiem un esmu viens no tiem laimīgajiem, kam būs jāinformē VID par savu mantisko stāvokli. Finanšu Ministrija domā, ka laimīgo skaits būs līdz 70000, bet man ir stipra pārliecība, ka būs daudz vairāk.

Turpinājumā es mēģināju apkopot visu to informāciju, kas būtu vajadzīga, lai sagatavotos mantiskā stāvokļa deklarācijas jeb nulles deklarācijas iesniegšanai. Tekstā ir arī liriskas atkāpes, kuras var nelasīt, jo tajās es izteicu savu personīgo viedokli, kuram nav nekāda sakara ar mantiskā stāvokļa deklarāciju. Tās ir izceltas kursīvā.

Jāsāk ir ar pašu likumu, kurā tas viss ir juridiski aprakstīts. Diemžēl tas nav normālam cilvēkam saprotamā valodā uzrakstīts teksta blāķis, tāpēc, izlasot to, rodas vairāk jautājumu nekā atbilžu. Bet nu par visu pēc kārtas. 😉

Pamatu pamats ir likums: Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums

Lai saprastu vai ir nepieciešams aizpildīt mantiskā stāvokļa deklarāciju, ir nepieciešams izprast likuma 3.punkta 1.daļu. Tā ir tā daļa, kas ir citēta dažādos veidos dažādos medijos un blogos. Es nebūšu unikāls un arī nocitēšu šo daļu.

Kas ir tie kritēriji, lai saprastu vai ir nepieciešams iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju vai nē?

(1) Mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz persona, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) personai īpašumā vai kopīpašumā ārvalstīs ir nekustamais īpašums (ķermeniskas lietas, kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot) vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, īpašuma tiesības uz kuru persona nav nostiprinājusi attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) persona ir ieguvusi īpašumā Latvijā tādu nekustamo īpašumu vai tā daļas, īpašuma tiesības uz kuru nav nostiprinājusi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kura kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

3) personai īpašumā vai kopīpašumā ārvalstīs ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens transportlīdzeklis) vai gaisa kuģis;

4) personai īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas), kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

5) personai īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas);

6) personai īpašumā Latvijā ir kāds no šādiem finanšu instrumentiem Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam:

a) parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas),

b) vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā,

c) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos,

d) naudas tirgus instrumenti;

7) personai īpašumā ārvalstīs ir kāds no šādiem finanšu instrumentiem Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē:

a) parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas),

b) vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā,

c) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos,

d) naudas tirgus instrumenti;

8) personas naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu Latvijā un ārvalstīs vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs (turpmāk — Latvijā vai ārvalstīs) kopējā summa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

9) visu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu) Latvijā vai ārvalstīs personas uzkrāto līdzekļu kopējā summa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

10) personai Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

11) persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

12) personai īpašumā vai kopīpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir īpašums (lieta vai lietu kopība), kurš nav šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minēts īpašums, finanšu līdzekļi vai saistības un kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

13) persona ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederoša vai pārvaldīšanā nodota šīs daļas 4., 5., 6. vai 7.punktā minētā īpašuma, ja īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Medijos izskanēja tāda frāze, ka deklarācija nav jāiesniedz tiem, kuri ir reģistrēti dažādos valsts reģistros. Jautrības labad jāsaka, ka viss, kas man pieder, jau ir reģistrēts dažādos valsts reģistros.

Piemēram, man ir vai bija depozīti dažādās bankās, no kuru depozītu procentiem automātiski tika maksāts ienākuma nodoklis. Man neviens to nejautāja – gribu es to vai nē. 😉 Šie ieņēmumi tika reģistrēti VID. Vismaz es ceru, jo pati nauda fiziski tika noņemta no konta. Līdz ar to it kā vajadzētu gulēt mierīgi, jo sirdsapziņa ir tīra un neko nevajag deklarēt.

Bet no otras puses. VID pārstāve, kas izspļāva šo frāzi, neizklausījās diez ko kompetenta komunikācijā ar sabiedrību. Bet tas ir mans subjektīvais viedoklis, ko pie lietas nepiešūsi.

Paturpinot šo pašu piemēru ar depozītiem vai naudas uzkrājumiem – likuma 3.panta 1.daļas 8) apakšpunktā ir skaidri un gaiši rakstīts, ka, ja nauda – skaidra vai bezskaidra – ir vairāk par 10 000 latu, tad ir jādeklarē.

Šis piemērs ir apskatīts arī VID skaidrojumos. Atļaušos to nocitēt.

Piemērs. Personas īpašumā ir skaidrās naudas uzkrājumi 3 000 latu un bezskaidrās naudas uzkrājumi (depozīts Swedbank) 11 000 EUR, kas  pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa ir 7730,84 latu (0,702804 x 11 000). Kopējā naudas uzkrājumu summa 10730,84 latu.

Tā kā kopējā naudas uzkrājumu summa pārsniedz 10 000 latus, tad personai ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa deklarāciju, aizpildot to sekojoši.

Aizpildītā mantiskā stāvokļa deklarācijas daļa izskatītos šādi:

Kur var atrast atbildes un skaidrojumus par mantiskā stāvokļa deklarāciju?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, VID ir sagatavojis metodiskos materiālus par to kā izprast šos likuma punktus, kā arī kā pareizi iesniegt nulles deklarāciju.

Šobrīd tur ir pieejami 3 dokumenti:

Iepazīties ar metodiskajiem materiāliem varat šeit:
Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība
Jautājumi un atbildes par sākumdeklarēšanu

Iepazīties ar veidlapu “Mantiskā stāvokļa deklarācija” varat šeit.

Tātad, mums ir zināma deklarācijas aizpildīšanas kārtība, dažādi jautājumi un atbildes, kā arī pati mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapa. Tas jau ir daudz.

Kā iesniegt mantiskā stāvoklā deklarāciju?

Veidi, kādos varēs iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju ir sekojoši:

– personīgi vēršoties VID;
– elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese ir atrodama Word dokumentos);
– VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
– pa pastu.

Tradicionālie veidi ir pa pastu vai personīgi, bet interneta publikai tīkamāks variants būtu vai nu ar e-pastu, vai caur lielisko VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). E-pasta gadījumā būs nepieciešams drošs elektroniskais paraksts (nezinu, kas tas ir) vai pieeja EDS. Manā gadījumā ir pieeja EDS, ko arī aprakstīšu zemāk.

Neliela liriska atkāpe.

Man bija tas gods, tur piereģistrēties EDS 2007.gadā. Varu jūs apbēdināt, jo sistēma līdz pat šai dienai izskatās tik pat nožēlojami kā toreiz. Varbūt, kāds var iedot šīs kompānijas kontaktinformāciju, kas izstrādā tik lieliskas sistēmas, lai es zinātu, ko neieteikt savam ienaidniekam. Šis bija neveiksmīgs joks, kas nebija jāuztver burtiski. 🙂

Es toreiz veiksmīgi piereģistrējos un kopš tā laika tur neesmu vairs rādījies. Lai gan katru gadu varēju atgūt 37.5 latus, jo šķiet, ka beigās, tomēr nepalielināja attaisnotos izdevumus, bet es nesaņēmos tajā lieliskajā sistēmā atkārtoti iegriezties. Sanāk, ka valsts ,pateicoties nelietojamai EDS sistēmai, uz mani ir ieekonomējusi 150 latus. Tik daudz naudas es esmu zaudējis un neesmu pieprasījis atpakaļ 4 gadu laikā. Protams, ka gadījumā, ja visa procedūra būtu automatizēta un izdarāma elektroniskā veidā – ērti un vienkārši, tad es noteikti būtu izmantojis. Bet nu labi – tas jau tāds mans untums.

Kopš tā laika es paspēju nomainīt darbus, datorus, nobruka cietie diski utt. utjp. kā rezultātā pazaudēju visas EDS pieejas. Sākumā bija satraukums, jo šķita, ka viss ir zaudēts un tas nozīmētu, ka tagad būtu jādodas uz VID, lai atjaunotu pieeju. Bet tad rūpīgi padomājot un patinot bildi atpakaļ – kurā gadā tas bija un kur es toreiz strādāju, kādu datoru lietoju utt. – radās cerība. Man nācās parakņāties pa rezerves kopijām un meklēt Firefox profilus, kuros bija vajadzīgās paroles saglabātas. Jā, es paroles neatceros no galvas, bet lietoju Firefox kurā glabāju visas paroles un atceros tikai galveno paroli ar kuru tās tiek sakodētas.

Liriskās atkāpes beigas.

Kā iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā jeb EDS?

Vienā no augstāk minētajiem dokumentiem ir nopublicēta pamācība par to kā iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju EDS.

Te būs tas, kas man sanāca, mēģinot iziet visus punktus. Pieņemu, ka esam reģistrējušies EDS un mums ir strādājoša pieeja. Es to izdarīju 2007.gadā un ļoti ceru, ka tas nebija veltīgi, jo vismaz vienreiz mūžā man tas varētu reāli noderēt.

Te ir VID pamācība.

Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanai, izmantojot EDS, ja deklarācijas iesniedzējs ir noslēdzis līgumu par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta EDS pakalpojumus, no EDS piedāvātajām veicamajām darbībām ir jāaktivizē darbība „Jauns”. Aktivizētajā izvēlnē „Jauna dokumenta ievade”  sadaļā „Dokumenta grupa” izvēlas „Citi”, sadaļā „Dokumenta veids” – „Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”, sadaļā „Dokumenta versija” – „Nestrukturēts”.

Jāņem vērā, ka, pievienojot failu, EDS nav iespējams iesniegt dokumentus, kas ir izveidoti programmā MS Word un MS Excel. Lai šādos formātos sagatavoto dokumentu  iesniegtu EDS kā pievienoto failu:

–          tas ir jāarhivē, izmantojot arhīva programmas RAR vai ZIP;

vai

–         jāpārveido TIF, TIFF, JPEG, TXT formātā.

Kas no tā visa sanāca ir zemāk.

1.  Atveram vidis.vid.gov.lv un autorizējamies

Papildināts

Šajā punktā es izlaidu būtisku papildinājumu, kuru es automātā paveicu, bet aizmirsu par to uzrakstīt. Paldies xc, kas norādīja uz to savā komentārā. 😉

Te būs neliela pamācība tiem, kas ar šādām lietām saskaras pirmo reizi, kā arī neliela liriska atkāpe tiem, kam gribas zināt vairāk – kāpēc tā. Tā kā es dažreiz zinu vairāk nekā ierindas lietotājs, tad arī varu izrakt, ko interesantāku un attiecīgi arī šoreiz varu ar to padalīties.

Sākumā būs darbības, kuras jāveic, bet pēc tam skaidrojums par to kāpēc tā.

Uz bildes var uzklikšķināt, ja ir vēlme izlasīt, kas tur rakstīts.

Firefox lietotāji ieraudzīs šādu paziņojumu un var nobīties. Bet tā kā tu jau lasi šo rakstu, tad droši spied pa pogām un ej tālāk.

Izvēlamies “Ielādēt sertifikātu” un pēc tam apstiprinām drošības izņēmumu.

Ja tevi neinteresē liriskas atkāpes par to kāpēc tā, tad ej uz 2.punktu, ja gribi zināt kāpēc tādas mocības, tad te būs mana versija.

Tā kā VID EDS mājaslapa sniedz pakalpojumus, kuros tiek strādāts ar konfidenciālu informāciju, tad tam ir jānotiek drošos apstākļos. Drošus apstākļus nodrošina īpašs pieslēgums caur HTTPS protokolu. Lai šo pieslēgumu nodrošinātu un to uzskatītu par drošu, to ir nepieciešams sertificēt kādā no kompānijām, kas sniedz galvojumus par to, ka attiecīgais serveris ir drošs.

Un tagad sākās interesantā daļa. Pasaulē ir ļoti daudz dažādas kompānijas, kas nodrošina SSL sertifikāciju. Atšķiras šīs kompānijas pēc servisa kvalitātes, atpazīstamības, uzticamības utt. utjp., bet galvenais – cenas. Arī mūsu valstī ir tāda kompānija, kas burtiski nesen sāka sniegt šādus pakalpojumus – LVRTC. Tā kā viņi šo pakalpojumu sāka piedāvāt salīdzinoši nesen, globālajā tirgū viņus vēl nepazīst, tad Mozilla šo kompāniju pagaidām tur uz pauzes un E-ME sertifikāts, lai arī ir apstiprināts, tomēr gaida savu rindu. Kas notiks, kad pienāks kārta rindā? Principā nekas sevišķs – vienkārši šis sertifikāts automātiski būs pievienots Firefox drošo sertifikātu sarakstam un nebūs jāveic šādas darbības ar roku. Visādi citādi nekas nemainīsies.

Es nemācēšu teikt vai šajā gadījumā nospēlēja lomu patriotisms – izmantot mūsu kompānijas pakalpojumus, vai vienkārši tāpēc, ka viņi ir lētāki, bet fakts ir tāds, ka šīs neērtības kādu laiku nāksies paciest.

Liriskās atkāpes beigas.

2. Kreisajā pusē spiežam “Jauns”

3. Veicam pareizo izvēli – tas nav tik sarežģīti

Uzmanību! Kopš raksta publicēšanas ir mainījušās sadaļas.

Dogumenta grupa: Citi
Dokumenta veids: Mantiskā stāvokļa deklarācija

Nospiežam pogu “Turpināt” un esam tikuši galā ar šo punktu.

4. Un pati mantiskā stāvokļa deklarācijas forma izskatās šādi. Principā tur ir iespējams tikai pievienot arhīvu, jo MS Word dokumentu sistēma visticamāk, ka neņems pretī.

Tas ir arī viss. Atliek tikai aizpildīt iepriekš minēto mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapu un caur šo formu nosūtīt.

Vismaz tas ir tas, ko es taisos darīt. Ja šis variants neizdosies, tad nāksies vien braukt ciemos.

Papildināts

Es ieteiktu aizpildīt šo PDF dokumentu, ko piedāvā VID savā jaunajā palīdzības lapā, kas ir ar dinamiskiem laukiem. Tikai izmantojiet Adobe Reader, jo, piemēram, šobrīd pēdējā FoxitReader 5.1.4.0104 versija netiks ar to galā.

5. Pēc dokumenta pievienošanas to vēl vajag arī parakstīt. Ja esi reģistrējies VID EDS sistēmā, tad nav problēmu. Viņi atsūtīs uz e-pastu .sig failiņu, kurš, tad arī ir jāpievieno kā paraksts, lai parakstītu pievienoto PDF dokumentu. Un tagad tiešām viss.

Līdz kuram datumam ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija?

Te būs citāts no VID materiāla:

Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņi un deklarācijas labošana

1. Persona, kura 2011.gada 31.decembrī plkst. 24:00 pēc Latvijas laika ir Latvijas rezidents mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam.

2. Persona, kura pēc 2011.gada 31.decembra plkst. 24:00 kļūst par Latvijas rezidentu mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tam gadam, kurā tā kļūst par Latvijas rezidentu, sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.

Principā līdz martam ir vēl laiks, lai tiktu skaidrībā ar neskaidrajiem jautājumiem.

Ja ņem vērā, ka sistēma gan vizuāli, gan funkcionāli (vismaz cik varu spriest kā lietotājs) nav būtiski mainījusies, tad bažas rodas par datu drošību. Tas ir saistībā ar triviālo caurumu, kas palīdzēja Neo nopludināt VID datus. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka NEO  2 nebūs, jo šis gadījums skaidri pierādīja, ka mūsu valstī joprojām soda tos, kas norāda uz nepilnībām, nevis tos, kam par to būtu jāatbild. Attiecīgi, ja šajā sistēmā joprojām ir caurumi un man ir pārliecība, ka ir, tad par tiem neviens skaļi nebļaustīsies. Un teiksim uz gada beigām varbūt sāks klīst apkārt VID datubāzīte un to varēs iegādāties par nelielu, bet godīgu samaksu. 🙂

Lai vai kā, bet vēlu veiksmi visiem un ceru, ka tas palīdzēs sakārtot lietas mūsu valstī.

76 thoughts on “Mantiskā stāvokļa deklarācija jeb nulles deklarācija

 1. Papuass

  Šim varēja arī likt virsrakstu: Bagātie arī raud 😀
  Bet ja nopietni, būs vien jāiepēta.

  Vietā būs šis video: http://www.youtube.com/watch?v=A10PvpbPJZw

  Atbildēt
 2. RedStar7

  EDS izstrādātājs ir Exigen.
  Tas, ka VID it kā ir zināms, ka esi maksājis kkādu tur depozīta ienākuma nodokli, nebūs arguments, kad vajadzēs attaisnoties par neiesniegtu deklarāciju.
  Savukārt tas, ka sistēma ir vienkārši šausmīga, varētu būt izskaidrojams ar to, ka VIDā neviens nekad (īpaši no informātikas pārvaldes) neuzņemsies atbildību pateikt, ka laika gaitā sanākusi pamatīga kaka. Tad, saprotiet, sāksies vainīgo meklēšana un, nedod Dievs, kāds vēl par to tiks sarāts, nostrostēts vai disciplināri sodīts. IP vadībai disciplinārie sodi jau tā sakrājušies kopš drošības cauruma laikiem. Tādēļ vecajai, drausmīgajai sistēmai tiek lipināti plāksterīši un tas droši vien tiks darīts vēl krietni ilgi. Nezinu tikai, vai godīgi būtu par to vainot izstrādātāju, jo ko liek, to arī taisa.

  Atbildēt
 3. coolynx Raksta autors

  RedStar7, tā bija liriska atkāpe – ironija par tēmu. Nav nepieciešams meklēt vainīgos. Drīzāk vajadzētu VID sagatavoties tam, kad cilvēki sāks masveidā viņus masēt ar triviāliem jautājumiem. Cik daudz naudas ir iztērēts uzturēšanā – lietotāju konsultēšanā. Tā vietā, lai nedaudz uzlabotu sistēmas lietojamību. Var jau būt, ka VID darbinieku stundas izmaksā lētāk. 🙂

  Atbildēt
 4. BigUgga

  Ir patizla un neintuitīva tā sistēma, bet īpaši traki jau ar’ nav – var piešauties. Labi, ka vispābā ir tāds EDS. 5x gadā braukalēt uz VID un stāvēt rindās ir krietni drausmonīgāk.

  Atbildēt
 5. Flamen Dialis

  es gan EDS lietoju, kad esmu juridiska persona, bet nu nekas man tur neliekas tik briesmīgs. visādas eBankas ir sakoptākas, tomēr tur ir vienkāršākas formas

  Atbildēt
 6. xc

  firefox 9.0.1 par vidis.vid.gov.lv paziņoja
  This Connection is Untrusted
  Technical Details
  vidis.vid.gov.lv uses an invalid security certificate.
  The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown.
  (Error code: sec_error_unknown_issuer)
  🙁

  Atbildēt
 7. Neticis

  Cik esmu novērojis, 90% gadījumu, kad lamājas par EDS, patiesībā būtu jālamājas par mūsu valsts likumiem. Kolēģi no Exigen šajā ziņā ir tikai ziņneši, kas valsts stulbumu nodod tālāk.

  Atbildēt
 8. Normunds

  Es teikšu godīgi – nesapratu par ko ir stāsts. Par deklarēšanos? Par EDS? VID?

  p.s būtu labi, ja par EDS funkcionalitāti izteiktos tie, kas šo sistēmu lieto un ir spējīgi adekvāti salīdzināt ar laikiem, kad visas atskaites bija jāiesniedz hard copy papīra formātā. Nevis ļautiņi, kas vienmēr zina visu par visu.

  Atbildēt
 9. EDS lietotāja

  Konstruktīva kritika (pie kuras gan nepieskaitu šo rakstu) vienmēr ir laba, jo palīdz pilnveidoties. Informācija par izstrādātājkompāniju un tās kontakti ir publiski pieejami – tieši tāpat kā VID palīdzības dienests (tel. 1898), arī eds@vid.gov.lv gaida jūsu ieteikumus.

  EDS ir sistēma, kuras izstrāde sākta 1999.gadā. Sistēmā ir pieejami iesniegšanai vairāk nekā 188 dažādu dokumentu veidi, daudziem no tiem ir 2-9 ievadformu variācijas dažādiem taksācijas periodiem, kuras katra var sastāvēt no 1-14 un pat vairāk dažādām atsevišķām sadaļām.
  Katrai deklarācijai ir specifiska apstrāde, kontroles, šķērskontroles gan EDS, gan datu tālāizvietošanas jeb importa laikā. Par katru lietotājiem tiek nosūtīts pieņemšanas vai noraidīšanas rezultātu protokols ar detalizētu pamatojumu.

  Sistēmā viena gada laikā lietotāji veic vairāk nekā 20 miljonus dažādu darbību, iesniedz vairāk nekā 3 miljonus dokumentu (skat. piemēram, http://www.bigmedia.lv/uploaded/Dace.Peleka.%20prezentacija.pdf).

  Piemēram, 2010. gada I pusgadā tika iesniegti 2 120 768 dokumenti, sistēmai bija 184 088 lietotāji, lietotāju skaita pieaugums pret iepriekšējo gadu bija 95% (www.vid.gov.lv/getfile.aspx?sid=2864)

  Ir tāds teiciens: lielam kuģim dziļa iegrime. Vienā no manis minētajiem linkiem ir arī topiks “Pasākumi EDS pilnveidošanai un darbības uzlabošanai”. Tajā pašā ir arī ieteikumi veiksmīgākai savstarpējai sadarbībai
  aktīvāk izmantot piedāvātās iespējas bez maksas iegūt zināšanas normatīvo aktu
  piemērošanā, apmeklējot VID rīkotos seminārus
  izmantot iespēju pieteikties aktuālas informācijas
  saņemšanai elektroniski
  iepazīties ar ieteikumiem VID mājas lapā
  ievērot iesniegumu noformēšanas prasības

  Protams, arī viedoklis sociālajos tīklos tiek lasīts, taču, ja PATIEŠĀM vēlaties sadarboties, ir efektīvāki veidi 🙂 http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=4547&hl=1&mod=33

  Atbildēt
 10. coolynx Raksta autors

  EDS lietotāja, ja šajā pamācībā ir kāda nekorekta informācija, tad lūdzu saki un es to izlabošu. Ja atskaita “liriskās atkāpes”, kas ir manas sajūtas un pārdomas, tad pārējais ir sausi fakti un citāti.

  Atbildēt
 11. Evalc

  Par E-ME (LVRTC) SSL CA sertifikātu.
  EDS, cik atceros, vēsturiski ir šāds SSL sertifikāta CA, vēl kopš E-ME vēl bija Latvijas Pasta pārziņā.
  Vispār, veidojas interesanta situācija. Microsoft ir iekļāvis E-ME savā Windows Root Certificate programmā (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2592.aspx),
  Mozilla, kā jau rakstīts – nē.
  Tai pat laikā LVRTC piedāvā SSL sertifikātus par visai augstām cenām: http://info.e-me.lv/wp-content/uploads/2011/05/SSL_sertifikati_01052011.pdf
  Ceru, ka VID nemaksā LVRTC par saviem SSL sertifikātiem!
  Tā būtu normāla prakse, ka valsts iestādes (*.gov.lv) varētu pasūtīt LVRTC SSL sertifikātus bez maksas, tādējādi ietaupot naudiņu (protams tad, kad Mozilla arī pievienos E-ME CA).
  Bez tam, kamēr Mozilla nav iekļāvusi šo CA, VID vajadzēja nopirkt normālu komerciālu sertifikātu. Salīdzinot ar kopējām EDS izmaksām, tas nebūtu nekas.

  Atbildēt
 12. EDS lietotāja

  Vai jūs zināt, ka EDS ieviešana kopš 1999. gada (nodota ekspluatācijā 2001.gadā) ir līdz 2010. gadam izmaksājusi ~ 1,55 miljoni latu? Tas ir mazāk kā 150 000 lati gadā.

  Ar lietotāju datu un to tiesību uzturēšanu, ar minētajiem daudzajiem dokumentu veidiem un dažādajām ievadformām un izdrukām, vairāku veidu elektronisko parakstīšanu, iespēju iesniegt dokumentus kā no formas, tā ar failu, ar datu kvalitātes kontrolēm un automātisko aprēķināšanu vietās, kur tas ir iespējams, ar datu tālākizvietošanu vajadzīgajās bāzēs, ar datu piemeklēšanu no vajadzīgajām bāzēm, ar visu to fantastiski lielo ieguldīto darbu.

  Protams, sistēmu var un vajag turpināt uzlabot, bet es aicinu aizdomāties – vai izgāzt samazgas pār cilvēkiem, kuri šo milzīgo darbu ir veikuši un veic, ir pats prātīgākais?

  Rakstiet ieteikumus! Kas gribēs, tas atradīs visu, sākot no oficiālajiem supporta kontaktiem, beidzot ar izstrādē iesaistītajiem VID speciālistiem.

  (http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/304206-vid_elektroniskas_deklaresanas_sistema_izmaksajusi_15_miljonus_latu)

  Atbildēt
 13. Normunds

  Papuas, es domāju, ka definēt vai EDS ir sūdīgs var tikai tas kurš to lieto. Regulāri. Nevis pieslēdzas reizi trīs gados lai paziņotu, ka nepatīk vai sāktu apsūkāt neo nopludinātos datus. Vai nodarbotos ar prastu FUD – izskats un funkcionalitāte ir tāda pat kā pirms diviem gadiem, tātad sistēma ir neuzticama. Sanāk, ka normāli džeki pēc katra security breach nomaina sistēmas skinu, lai lietotājam radītu drošības sajūtu, ka caurums aizlāpits?

  🙂

  Atbildēt
 14. coolynx Raksta autors

  EDS lietotāja, tad varbūt ir beidzot pienācis laiks un iztērēt kaut 1% no tās summas, lai padomātu arī par lietotājiem un uzlabotu sistēmas lietojamību?

  Atbildēt
 15. Indzha

  Ja jau visi apzinīgi pildīs deklarācijas no 1.marta tad jau būs OK – bet tas tā nenotiks un kā vienmēr deklarācijas pildīs pēdējās dienās 😀
  Un tad bļaus sistēma nestrādā utt.
  Man personīgi deklarāciju aizpildīt nav bijusi problēma un es domāju nevienam nav – problēmas ir tiem kas kaut ko nemāk vai negrib mācēt un grib to darīt pēdējās dienās – pārējais ir viss ļoti vienkārši

  Ja runā par dizainu – tad man te jāargumentē – ka ja tā lapa būtu smaga kā piem. ar visādiem flešim utt. Tad pīķa dienās te neviens pastrādāt nevarētu – tāpēc lapa ir vienkārša no dizaina viedokļa un satur informāciju to ko vajag un neko citu … tā pat kā tava lapa pods.lv viss vajadzīgais un tajā pašā laikā nekā lieka

  Atbildēt
 16. xc

  “… vēl kāda interesanta nianse – ir visai skaidri pateikts, ka par izvairīšanos no deklarēsanās draud administratīvā atbildība, bet joprojām nav pieņemts konkrēts soda mērs, ar kādu neiesniedzējiem būs jārēķinās. Ja nu gadījumā atbildīgās iestādes kārtējo reizi nomuļļāsies un līdz šā gada 1. jūlijam šo sodu neizdomās un oficiāli nepieņems, deklarāciju neiesniedzēji pat ne ar ko tā īsti neriskēs.”
  “… pašreizējā redakcija ir totāla izgāšanās, jo vismaz attiecībā uz vienu pietiekami lielu iedzīvotāju daļu faktiski ir pateikts, ka viņiem ir nevis jādeklarējas, bet gan viņiem ir dota izpēja izvēlēties – grib vai negrib viņi informēt valsti par savu mantisko stāvokli. Bet cilvēka dabā ir diez ko neplātīties ar savu maksātspēju, lai nebūtu pārāk daudz kārotāju pēc viņa mantas.”
  http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-stajusies-speka-nulles-deklaracija-ar-totalu-nulles-vertibu-250323?from_email=

  Atbildēt
 17. besiara

  EDS lietotāja: jums Front-end developeris varētu piestrādāt pie formu izvietošanas, laukus atdalīt ar vienādām atstarpēm, kuru tagad vnk nav! Labeli formā viennozīmīgi būtu jāliek labā pusē, pie esošās formas, palasi UX/IxD literatūru. Es tikai vērtēju pēc coolynx screeniem, neesmu pati lietojusi sistēmu. Jums nav kārtīguma izjūtas kā tādas, kas veido pirmo iespaidu par sist, un negribas pat tālāk iedziļināties..

  Jautāt lietotājiem ieteikumus ir labi, bet uz tiem nevajadzētu bāzēties un gaidīt kādu labdari, neviens tev neko priekšā nepateiks. Cik pats izdarīsi, tik arī būs! Kā Steve Jobs teica, lietotājiem vajag skaistāk, labāk, ātrāk. Lietotāji nav IT speciālisti, tb nekompetenti un pārāk slinki lai iedziļinātos svešā produktā, ja lietotājam kkas nepatīk, viņš neraksta ieteikumu, bet vnk sist nelieto. Diemžēl EDS nav citas izvēles iespējas, tāpēc lielīties ar lietotāju skaitu un ko tur vēl, ir nevietā.

  Pietam, vaitad jūs manu ieteikumu ņemsiet vērā un kko darīsiet, NETICU, tieši tāpēc nav vērts rakstīt ieteikumus.

  Atbildēt
 18. karuuzo

  Par EDS varat neņemties, jo, kas maksā, tas pasūta mūziku. Tā kā maksā VIDs, tad arī VIDam prasāt, kāpēc EDS izskatās tāds un kāpēc darbojas tā. Kā redzat, neviens miljonus negrūž tajā sistēmā (kā daži varbūt domā un, protams, runā), tāpēc arī viņa tāda ir – lai nodrošinātu funkcionalitāti. Un nevajag teikt, ka nekas nemainās, vizuāli nē, bet funkcionāli daudz kas, visādas fīčas, atvieglojumi. Bet to jau pamana tikai tie, kas lieto sistēmu.

  Bet šo “mūsu valstī joprojām soda tos, kas norāda uz nepilnībām, nevis tos, kam par to būtu jāatbild” attiecībā uz NEO varbūt beigsiet lietot. NEO (vai kā viņu tur) izmantojot EDS caurumu nozaga datus un pēc tam publicēja, lai varētu pagozēties saulītē.
  Piem., ja es ienāku šnabja veikalā, atslēdzot durvis, jo 90% atslēgas ir viegli atslēdzamas (http://www.youtube.com/watch?v=JZJe23UD8wU) un iznesu tukšu veikalu, pēc tam uzcienājot ar to šnabi draugus, radus, kaimiņus, garāmgājējus, es būšu varonis vai noziedznieks? Tiem, kuriem iedeva to, ko viņi grib, es būšu varonis, bet tas nenozīmē, ka es neesmu noziedznieks. Un nevajag te sākt moralizēt, ka webā drīkst ņemt visu, kas nav piesiets. Aizejiet ciemos kaut vai pie Birkava (http://www.akka-laa.lv/). Nē, nedrīkst ņemt visu, kas nav piesiets. Un, ja NEO gribēja būt godprātīgs pilsonis, viņam vajadzēja aizsūtīt epastu vai piezvanīt VIDam un pateikt, ka ir tāds caurums. Bet tad jau viņš nekļūtu par “tautas varoni”. Labākajā gadījumā viņam paspiestu roku VID admins. Tāpēc viņš zemiski kačāja datus un pēc tam vēl smaida, kādu varoņdarbu izdarījis. Nepieminiet NEO kā varoni, tādi cilvēki ir jāsoda un, jo ātrāk, jo labāk. Tā jau mūsu valstī noziegums netiek uzskatīts par noziegumu, ja tas dod man labumu. Un EDS gadījums nodarīja vairāk zaudējumus, kā nesa kādu labumu.

  m

  Atbildēt
 19. besiara

  karuuzo: ja es sarakstīšu 0 deklerāciju ar savu naudu un jekurš ‘garāmgājējs’ varēs paņemt info, kurš vainīgs ?
  Ja veikalam ir švaka atslēga, tad viņš arī rēķinās, ka viendien’ ieraudzīs tukšus plauktus.

  Ja banka saka, ka es varu uzticēties, tad viņai max tas arī ir jānodrošina!

  Atbildēt
 20. coolynx Raksta autors

  Te ir bezjēdzīgi mēģināt aizstāvēt savu “taisnību”, jo piemērus var atrast daudz un dažādus un pielāgot vienai vai otrai pusei – atkarībā no tā, kurā pusē tu sēdi. 🙂

  Šeit ir divas būtiskas lietas, kuras nav skaidri nodefinētas vai arī, ja ir nodefinētas, tad netika ievērotas:
  1. Kādas ir prasības pret sistēmu, kurai ir jānodrošina datu drošība?
  2. Vai šīs prasības tika nodrošinātas?

  Tā kā NEO varoņdarbs bija tik triviāls, tad jebkuram ir skaidrs, ka tur viens no šiem punktiem netika ievērots. Mēs varam tikai minēt, kura no iesaistītām pusēm tā bija – man sanāk, kādas 4 puses – VID, Exigen, Ernst & Young un KPMG. Kāda no pusēm vai varbūt pat visas ir nolaidušas lažu un to negrib atzīt.

  Mēs tur vairs neko nevaram darīt. Tas ir noticis un punkts.

  Mani vairāk interesē, kas ir mainījies, kopš pēdējās datu noplūdes – kādas mācības ir gūtas un kādas darbības tika veiktas, lai vasarā žurnālistiem nebūtu jātaisa sižeti par grandiozu datu noplūdi.

  Atbildēt
 21. EDS lietotāja

  Žēl, ka ir tāda attieksme “neticu un tāpēc nemaz necentīšos”. Saprastu vēl, ja tā būtu balstīta uz to, ka kādreiz konstruktīvā sarunā būtu saņemts neargumentēts un, kas zina, rupjš atteikums kādu labu ieteikumu realizēt…

  Kad vienlaikus iet izmaiņas padsmit normatīvajos aktos, kuri stājas spēkā parīt, baidos, ka vienādas atstarpes tiešām var nebūt prioritāte. Un pēc tam var iestāties “lietotāji jau ir pieraduši” un “neviens nesūdzas”.

  Es, piemēram, ticu, ka sistēmas saskarne pamazām tiks uzlabota 🙂 un vēl es ticu, ka ir vērts korekti un konstruktīvi sarunāties ar sistēmas uzturētājiem un izstrādātājiem par šo tēmu.

  Atbildēt
 22. Jānis E

  Nav jau EDS nemaz tik slikta sistēma. Jā, pirmajā brīdī aktīvam cilvēkam, kas ikdienā lieto sociālos tīklus, internetbankas, e-pakalpojumus, vizuālais iespaids ir viennozīmīgs – oldschool. Bet funkcionāli ir ok. Īpaši, ja parēķina, cik daudz naudas ir ietaupīts man katru mēnesi neejot uz VID un VIDā nepārrakstot manas atskaites, un cik vispār šis pasākums ir indivīdam un valstij ietaupījis (150 000 izmaksās pret 4 000 000 000 budžeta ieņēmumu gadā). Iztērētais cipars ir vairāk nekā adekvāts.

  Kopš gadu nodarbojos ar aktīvu uzņēmējdarbību, neesmu VIDā bijis nevienu reizi. Pat piereģistrējos ar e-parakstu (tas gan bija varen jautrs pasākums un izdevās tikai ar Internet Explorer ar trešo piegājienu).

  Tiesa, tāpat kā coolynx, mēģināju vienā gadā aizpildīt IIN deklarāciju un aizgāju prom. Štrunts par tiem daždesmit latiem, ko varētu dabūt no valsts atpakaļ, bet lai to formu aizpildītu bez grāmatveža, vajag 3 stundas urbt instrukcijas un likumus.

  Ja paskatās nākotnē, tad es gribētu sagaidīt valsts pieejas maiņu attiecībā uz nodokļu deklarēšanu kā tādu – nevis es katru mēnesi rēķinu cik man jāmaksā IIN-RN-VSAOI, bet es VIDam pasaku, cik man ir darbinieki un kādi un cik es viņiem maksāju algu uz rokas. Un VID man atsūta nodokļu rēķinu. Jo VID taču zina, cika katram ir apgādājamo, vai mana darba vieta ir pirmā un kurā pašvaldībā darbiniekam ir deklarētā adrese. Tas pats attiecībā uz PVN. Es iedodu rēķinu info – partneru NMR kodus, summas un VID man pretī rēķinu. Turklāt – vienu kopēju rēķinu mēnesī / cetruksnī / gadā un vienu konktu, kur jāpārskaita. Pie kam, visērtāk to būtu realizēt ar valsts finansētu bezmaksas grāmatvedības programmu MVU, vai gana skaidru API priekš lielo kantoru HansaWorld, Horizon, Dynamics, SAP uc. Esošie principi ir pārāk sarežģīti priekš parastā cilvēka. Vajadzētu būt tā, ka kantoriem ar apgrozījumu ap 100 000 gadā nebūtu jāalgo grāmatvedis un jāpilda kaut kādas pārmudrītas formas.

  Atbildēt
 23. oho

  Bagāti gan mums cilvēki, ja nepiesakās nodokļu pārmaksas atmaksai tikai tāpēc, ka par slinku izlasīt lietotāja instrukciju vai paskatīties solipasolim videopamācību gada deklarācijas aizpildīšanai!

  Atbildēt
 24. X

  CC: EDS lietotāja (kura izskatās pēc kaut kā vairāk nekā lietotājas 🙂

  Tikko iesniedzu EDSā pāris uzņēmuma dokumentus.

  Kurš var man izskaidrot loģiku, kāpēc lietotājam, kurš ir nodokļu maksātāja tiesību pārvaldnieks, kad sistēmā tiek pievienoti jauni EDS dokumentu tipi, tiek piešķirtas tiesības strādāt (iesniegt un labot, bet ne parakstīt) tikai savus jaunā tipa dokumentus?

  Loģiskāks nosaukums kolonai “Savi dokumenti” Tiesību pārvaldīšanas lapā ir “Tikai savi dokumenti”

  Tiesību pārvaldīšanas lapā nestrādā tiesību atlase “– Visas grupas–” (lietoju Firefox 9.0.1). Rezultātā lieki jātērē laiks, lai izietu cauri visām n-tajām grupām un saliktu sev tiesības redzēt uz parakstīt visus jaunā tipa dokumentus.

  Kāpēc tas ir svarīgi, vismaz manā gadījumā? Grāmatvedis bija sagatavojis dokumentus iesniegšanai. Es ielogojos un parakstīju visus vēl neparakstītos dokumentus. Pēc laika atnāca “pārsteigums” no EDS – dokuments tika noraidīts, jo nebija parakstīts un iesniegts kaut kāds pielikums, kas ir jauna tipa (precīzāk updeitots vecais tips) dokuments. Tātad dēļ šādas tiesību piešķiršanas loģikas jauna tipa dokumentiem, ka pēc būtības root vai admin neredz visu, grāmatvedim jāievada vēlreiz jauns dokuments (nu labi, ka ir jauna dokumenta izveido no esoša), bet man jāčakarējas pa tiesību pārvaldības lapu, lai sev piešķirtu tiesības redzēt visus dokumentus, un tad jāparaksta.

  Atbildēt
 25. BlackHalt

  Par tiem tūkstošiem varēja arī noalgot kādu web dizaineri, kas sajēdz kaut ko vairāk par lynx un table.
  Kaut kāds ekselis!
  http://pods.lv/blog/files/2012/01/20120103-eds-forma.png

  bet tai pat laikā, kāds ir iemanījies noapaļot kaut kādus pofig stūrus (augšējā daļā) 🙂

  Nu bet paskatieties tak paši!
  http://pods.lv/blog/files/2012/01/20120103-eds-forma.png

  Atbildēt
 26. kt315b

  “aktīvam cilvēkam, kas ikdienā lieto sociālos tīklus, internetbankas, e-pakalpojumus” – manā uzskatā šis te ir lamuvārds. Un manuprāt nav nepeciešams izdabāt šādiem pokemoniem.

  Atbildēt
 27. EDS lietotāja

  X: Ja Tu kaut vai šo pašu tekstu nosūtītu uz eds@vid.gov.lv vai pašā EDS ar “Sūtīt vēstuli”, domāju, ka saņemtu atbildes. Šeit Tev tās diez vai kāds sniegs.

  Cerams, kāds pārbaudīs “nestrādā tiesību atlase “– Visas grupas–” (lietoju Firefox 9.0.1).” un apdomās priekšlikumu nomainīt “Savi dokumenti” -> “Tikai savi dokumenti”.

  BlackHalt: ar interesi gaidīšu trešo bildi, kurā šis pats būtu uzzīmēts revolucionāri jaunā interfeisā un tādā, kurš patiktu 99,9999% lietotāju, un par kura izmaiņām neienāktos neviena sūdzība ne no viena lietotāja par to, ka vecā forma taču bija tik pierasta un ka tai nebija nekāda vaina, priekš kam vajadzēja mainīt un vispār, valstī ceļi brūk kopā un ēst nav ko, bet valdība naudu (gan jau neaizmirsīs pieminēt – “neskaitāmus miljonus” ar vairākā izsaukuma zīmēm) redz izgāž stūru noapaļošanai.

  Atbildēt
 28. BlackHalt

  EDS lietotāja: Ar interesi gaidīšu cenas piedāvājumu par trešo bildi.

  Labs web dizaineris jums uztaisītu tādu CSS, HTML piegrieztni, ka 100 gadus pašu pamatu nevajadzētu mainīt, bet paši varētu uztaisīt 100 stilu versijas!

  Pa šiem gadiem mierīgi varējāt sakasīt tos latus.

  Atbildēt
 29. Flamen Dialis

  salielīju to EDS, bet vakar bija jānodod daži dokumenti un tur pa smieklīgo (būtu noklusējis, bet tā Karnītes pēršanās liek pastāstīt)

  ta ne, PVN par taksācijas periodu, ta ne MU, ievadi ieņēmumu summu, sistēma pati sarēķina tos procentus, ieliek kaut kādā nerediģējamā ailē; nospied [saglabāt, pārbaudīt] – lamājas, nepareizi izrēķināts cipars tai un tai ailē (ko gan rēķina pati sistēma un lietotājs nevar labot)

  Atbildēt
 30. EDS lietotāja

  X
  >> nestrādā tiesību atlase “– Visas grupas–” (lietoju Firefox 9.0.1).”

  Paskatījos, man strādā ar FF 9.0.1. Vai uz cita pārlūka vai citas versijas strādā, bet tieši uz šī nestrādā? Šeit gan nav piemērotākā vieta to apspriest. Lūdzu, ja nestrādā – sazinies ar oficiālo supportu, pievienojot ekrāna attēlu.

  Katram gadījumam –
  1) zem Dokumentu grupa izvēlnē jāpaņem – Visas –
  2) tad pretī “Visi EDS pieejamie dokumentu veidi” labajā malā oranžajā rāmī zem Skatīt / Labot / Parakstīt un iesniegt attiecīgi ielikt vajadzīgos ķekšus vai ķeksi
  3) nospiest “Saglabāt”, stūrī parādīsies “Informācija sekmīgi saglabāta”

  Varbūt patiesībā “-Visas-” strādā, bet iespaidu, ka nestrādā, radīja tas, ka pēc -Visas- neatveras garš visu dokumentu saraksts? Tāds tur nav paredzēts – darbības ar ķekšiem oranžajā rāmī tiek attiecinātas uz visiem, kā rāda tas uzraksts pa kreisi. Ja gadījumā ir šis variants, arī būtu labi dot feedback uz supportu.

  Atbildēt
 31. coolynx Raksta autors

  Nja, pavisam dziļi … ir arī forums, kurā, protams, ka neviens neatbild. Tāpēc arī uzdod jautājumus visur, kur pamana, ka atbild.
  http://vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=76&hl=1&mod=28&tema=12

  Varbūt arī šajā jokā, ko izspļaušu būs daļa joka, bet tas varētu būt interesanti. Vismaz es sapratu kāpēc cilvēki nemeklē palīdzību tur, kur to vajadzētu, bet gan tur, kur kāds atbild. Piemēram, šajos komentāros.

  Piemēram, šaja foruma ierakstā, kur apsriež lielisko EDS:
  http://vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=76&mod=32&z=777

  Tā kā VID foruma ierakstu var izdzēst, tad pārpublicēšu tos ierakstus šeit.

  Labais

  Re: Atsauksmes!
  Publicēts: 02.08.2011 11:22
  Nekad nebiju domājis, ka man trūkst loģikas (citi arī tādās domās), bet EDS sistemā jūtos kā bēbis, kas neko nesaprot un galvenais nav kam uzprasīt – zvans tikai pa maksu.
  Piem. tagad mainu paroles vienu pēc otras, jo identifikatoru ņemu no VID e-pasta, bet kā netieku iekšā tā netieku. Nevaru pat uzzināt vai identifikators pareizs.
  Jābrauc būs uz VID, lai VID darbinieka klātbūtnē es varētu tikt iekšā EDS un strādāt tajā.
  Paldies valsts darbiniekiem par manis patērēto laiku!!!
  Vispār katru reizi, kad atveru EDS ir kādas problēmas un es varu radoši aizpildīt savu brīvo laiku. Paldies VID, ka veiksmīgi izlietojat manu nodokļu naudu.

  Olga

  Re: Atsauksmes!
  Publicēts: 31.03.2011 14:08
  Pilnīgi piekrītu Opim, bez grāmatvedības zināšanām un pieredzes tajā pašā EDS lietošanā tikt galā ar deklarēšanu ir gandrīz nereāli. Pirmo reizi lietoju šo sistēmu, salīdzinājumā ar citām datubāzēm, kuras arī domātas ” tautai” (cilvēkiem ar minimālām datoriemaņām un bez speciālās grāmatvedības izglītības), EDS neatbilst tāda līmeņa lietotājiem, it īpaši, kad pilnīgi nav pārdomāts “serviss” – bezmaksas uzziņu tālruņi, aktīvais forums, kur moderatori reaģē uz jautājumiem un sniedz palīdzību, nevis vienkārši ļauj lietotājiem diskutēt savā starpā. Labāk nezaudēt ne elektronisko parakstu, ne identifikatoru, ne paroli, jo atjaunošana ar tādu nekvalitatīvu servisu ir liels čakars, naudas un laika terēšana. Ar savu datorzinātņu magistra grādu un nelielu pieredzi grāmatvedībā tomēr jūtos šeit, kā stulbā skolniece, kurai neviens netaisās palīdzēt. Vairākas reizes bija jāzvana un jāuzdod jautājumi, jo atbildes pa e-pastu bija nekonkrētas (piem. “lai dabūt jaunu e-atslēgu, ievadiet atslēgu pieteikšanas formā drošības kodu XXXXXX.” Bet KUR lai meklēt to formu – nav zināms. Vai ir grūti ievietot uzreiz linku uz to?!! Meklē, kur vēlies. Kolēģiem nestrādāja iedotās paroles+identifikatori, kaut tie bija saņemti pa ē-pastu, nokopēti un ielīmēti pareizājā vietā.. Skumīgi!) Novērtēju pašu sistēmu uz 6 no 10, bet tehn.atbalstu – uz 0 no 10, tas nav nekāds atbalsts, tā ir smadzeņu čakarēšana.

  kuka

  Re: Atsauksmes!
  Publicēts: 30.03.2011 20:26
  Kur var dabut pilnvara VID majas lapas
  opis

  Re: Atsauksmes!
  Publicēts: 30.03.2011 16:30
  Sistēma smaga, prasa arī zināmas iemaņas PC lietošanā un zināšanas grāmatvedībā. Pirmais iespaids -ļoti slikts. Pazvanot u palīdzības dienestu 1898 , iespaidīgs materiālais zaudējums 5,40Ls. Lai dzīvo Latvijas ieņēmumu dienests!!!!

  Kolēģis

  Atsauksmes!
  Publicēts: 21.03.2011 01:37
  Sveiki, kolēģi!

  Vēlējos dzirdēt Jūsu atsaukemes – vai esat jau izmēģinājuši Eatskaites?

  Redzēju prezentāciju, kādā VID seminārā,tagad pētu mājaslapu, bet nevaru saprast vai ir jēga reģistrēties.
  Vai jau esat mēģinājuši? Kādas atsauksmes?

  Atbildēt
 32. Oranžajā Rāmī

  Ja mainām dizaina krasu, tad supports nestrādā VAI tas izmaksā ATKAL dažus 10 kusaku!

  facepalm!

  Es jau neko nerakstītu, ja vien šitādi te facepalmi cauru gadu nestaigātu no viena kabineta uz otru pēc:

  kafijas,
  pēc cukura,
  tējas,
  citrona, ko pielikt pie tējas,
  pēc eklēra,
  kolēgim vārdadiena – pa latam!,
  kolēgim dzimšanas diena – pa latam un sākam!
  jāizmazgā taču trauki!

  Un tā katru dienu, katru dienu nostaigā nekurienē valsts naudu!

  Atbildēt
 33. Normunds

  Ģeniāli iebildumi. Tas tiešām ir bezgala slikti, ka lai lietotu EDS ir nepieciešamas zināšanas grāmatvedībā, slikta zistēma, slikta zistēma 😀

  Ak jā, FUD un spēle uz publiku. Nenoliedzami citējot ir nepieciešams uzsvērt, ka viņu forumā var kaut ko izdzēst. It īpaši, ja tiek citēti gandrīz gadu veci ieraksti 😉

  Atbildēt
 34. coolynx Raksta autors

  Normunds, to jau tev VID jāprasa – kāpēc jums tik veci ieraksti forumā. Varbūt, ka to forumu neviens nelieto? Tad rodas nākamais jautājums – kāpēc nelieto?

  Atbildēt
 35. Normunds

  Coolynx, kāpēc lai es kaut ko prasītu? Tu nocitē gadu vecu ierakstu ar pavadvārdiem, ka to VID forumā var arī izdzēst, Tu tad arī paprasi vai viņi lasa, dzēš vai nē.

  Atbildēt
 36. coolynx Raksta autors

  Normunds, atkal sagrozi manus vārdus. Izlasi vēlreiz rūpīgi un pamēģini piepūlēt savas pelēkās šūniņas.

  Joprojām troļļo forumos un komentāros? Vai nav pienācis laiks nākt pie prāta? 🙂

  Atbildēt
 37. BlackHalt

  @ Normunds: 2012.01.05 @ 16:28:38

  Vakar!

  ————-

  Vispār jau aizgāja ārpus temata, bet vienīga vieta, kur tev atbild “pēc poda” ir pods.lv
  Tas tikai nozīmē to, ka ļaužu interesējošās tēmas ir “mazliet” globālākas, nekā tā deklarācija.
  Globālākas es nedomāju ASV senators ticis pie krēsla, bet gan pašu VID. VID sistēmu. VID bandītus darbiniekus.

  Atbildēt
 38. Normunds

  Es neko nesagrozu. Tu nodarbojies par FUD – nocitē gadu vecu foruma ierakstu un uzliec pavadvārdus: Tā kā VID foruma ierakstu var izdzēst, tad pārpublicēšu tos ierakstus šeit.

  Es tikai nesaprotu kāpēc viņi šo ierakstu nav izdzēsuši? Tu taču teici, ka dzēš, tātad – šim bija jābūt izdzēstam, ne? Ja nav izdzēsts un nedzēsīs, tad kāpēc teici, ka dzēš?

  Atbildēt
 39. coolynx Raksta autors

  Normunds, gribi teikt, ka man tagad būs interneta ābece jāraksta? Nu, beidz.

  Ja nu tiešām esi tik naivs, tad lūdzu skaidrojums.

  Iedevu saites uz forumiem, kur var izlasīt vienīgos komentārus par EDS sistēmu, kādus varēju atrast, kas bija par EDS tēmu. Un tā sanāca, ka tie nebija visai glaimojoši. Kas apstiprina, ka es neesmu vienīgais, kam tā sistēma šķiet lietotājam nedraudzīga.

  Tā kā uz tiem neviens VID darbinieks nebija atbildējis, tad visticamāk, ka par tiem bija aizmirsuši. Savukārt šobrīd, kad šī tēma ir aktuāla, kāds varētu emociju vadīts to gribēt izdzēst un tad troļļiem būtu ko priecāties, jo tādu foruma ierakstu vairs nebūtu – atkal varētu sagrozīt vārdus par to, ka kaut kas ir izdomāts un sacerēts. Tāpēc arī nocitēju, jo šos ierakstus var izdzēst, nevis izdzēsīs, kā tu te mēģini visu laiku man uzspiest.

  Atbildēt
 40. Normunds

  coolynx, tavai zināšanai, grāmatvežiem ir savi forumi. un savas problēmas ar EDS viņi atrisina nevis rakstot epastus vai gānoties forumos, bet piezvanot pa telefonu. un tiešām atrisina, jo viņiem maksā algu par to lai darbs būtu padarīts (atskaites iesniegtas etc). tajā vid parodijā par forumu neviens grāmatvedis informāciju nesmeļas, jo tas ir anonīms, tātad, tajā teiktajam būs tikpat liels spēks kā tantei tramvaja pieturā. vispār jau no internetu tik labi pārzinoša cilvēka es gaidīju mazliet vairāk.

  bet nu doma, ka kāds no vid tagad izlasīs tevis rakstīto un dzēsīs (piedod – iespējams gribēs izdzēst) laukā gadu vecus ierakstus “forumā” mani tiešām sajūsmina. 😉

  Atbildēt
 41. coolynx Raksta autors

  Normunds, tas ir smieklīgi, bet tā joprojām notiek.

  Par to jau arī stāsts, ka grāmatveži iet, piemēram, uz vid.lv un tur savas lietas kārto, bet oficiālajā VID lapā forums noputējis un pamests.

  Atbildēt
 42. Normunds

  Coolynx, ir viena nianse – vid.gov.lv forums nav domāts konsultācijām par to kā iesniegt atskaites, jo tas ir anonīms. Anonīmas konsultācijas viņi ja arī sniedz, tad neuzņemas nekādu atbildību. Paņem piezvani uz vid, pirmais jautājums būs uzņēmuma nosaukums, reģ. numurs un kas zvana. Pēc tam tev pastāstīs un ja tu gribēsi pa punktiem nāksies vai nu rakstīt mailu vai doties personīgi. Viņi tāpat kā ārsti pa telefonu neārstē. Un pareizi dara, gan jau ka viņiem pietiek grūtgalvju, kas uzrakstītas lietas nemāk izlasīt, kur nu vēl pa telefonu stāstīto saprast un pēc tam skrien pa pasauli stāstīdami cik vid ir slikts, ne to pateica, ne to uzrakstīja.

  kā jau minēju pašā sākumā – aprunājies ar grāmatvedi. eds man personīgi mēnesī aiztaupa divas darbadienas, jo nav jādzenājas pa pilsētu pēc papīriem, jāstāv rindās lai tos iesniegtu. un strādā sistēma normāli, tici man grāmatvedei vulgaris, kas kompī māk atrast exceli un exploreri ir pie kājas vai formai stūri ir kantaini vai noapaļoti, viņai tas ir darbarīks nevis fetišs.

  Atbildēt
 43. Laimīgais EDS lietotajs

  1. klasifikatoru identifikatori pa gadiem nesakrīt. ja veido kopiju ienākumu deklarācijai no iepriekšējā gada un maini periodus vari sadeklarēt nez kādus ienākumu veidus.
  2. Kāda x pēc uzņēmumi(darbavietas, apdrošinātāji, vsaa) iesniedz datus, ja visi cipari laimīgajam lietotājam, kas iesniedz deklarāciju tāpat ar rokām jāpārraksta.
  3. Nespēja atrisināt sertifikāta problēmu gadiem vienkārši uzjautrina – nu nemaksā tas kosmosu. Godaddy.com ja galva strādā un nav steigas var pie atlaidēm vēl tikt. Savukārt pēc dažiem EDS sistēmas jauninājumiem ik pa laikam kādam grāmatvedim jāskaidro, kas jāspiež un kāpēc parādās tāds paziņojums.
  4. EDS ir pārdzītas visas papīra formas tikai elektroniski jāaizpilda – integrāciju ar iepriekš iesniegtiem datiem neesmu manijis.

  Atbildēt
 44. besiara

  EDS lietotāja: ja EDSam nav bijis Lietotāju lietojamības/pieredzes izpēte/pētījums (User Experience Research), tu nemaz nevari zināt, vai sistēma ir ērta/loģiska vai nē. Ja pašam izstrādātājam, kas skatās sist ikdienu un zin tur visu no galvas, liekas, ka sist ir ērta, tas nenozīmē, ka arī lietotājam tā liekas. Un pēc dažiem komentiem netā, arī nevar spriest, ir jāredz lietotātji(!) darbībā, kur ir klupšanas akmeņi.

  Ir pierādīts, ja novērotājs/sargs skatās vienā punktā, pēc 4 stundām viņš vairs neredz, kas tur notiek.

  Atbildēt
 45. Knaģis

  Kad aizpildīju savu ienākumu deklarāciju, tad visus vajadzīgos datus varēju turpat VID sistēmā dabūt. Jā, nepielasīja automātiski nomaksāto sociālo nodokli, bet tie dati ir pieejami dažu klikšķu attālumā un tad mehāniski ctrl+c, ctrl+v. Kad nespēju atrast pašnodarbinātā numuru nevienā no atskaitēm, tad vienkāršs e-pasts uz VID info 24 stundu laikā sniedza precīzu atbildi.

  Man tās patērētās 5 minūtes nešķiet nekas īpašs, jo iepriekšējās deklarācijas es rakstīju wordā un nesu uz VIDa nodaļu.

  Bet vaimanāt par dizainu gan ir idiotiski. 6. tramvaja pieturā arī gaidat jauno tramvaju un vecos laižat garām?

  Ne jau smukas krāsas, bildītes, ēnas, nopucēts layout pēkšņi kādam atvieglos dokumentu iesniegšanu, jo 99% laika tāpat tiek pavadīts ar jautājumiem – “kas man te jāraksta”, “kur šos datus lai ņem”. Kontekstuālais help gan varētu būt skaista lieta.

  Atbildēt
 46. trakais purva aazis

  Iesaku mantiskaas deklareeshanas fiksaacijas briidii dokumentaali atteikties no deklaraacijas iemesla, piemeeram, naudas, to uzdaavinot citai personai aarvalstiis, kura to veelaak atdaavina atpakalj. Veel vienkaarshaak ir ar akcijaam un kapitalu daljaam, taas var daavinaat pazinjaam citaas valstiis un sanjemt kaa daavinaajumu atpakalj desmit reizes dienaa pat neveicot parskaitiijumu. Diez ko vinji dariis ar Skjeeles slaveno vekseli? 😉

  Atbildēt
 47. Osis

  Esmu bijušais EDS lietotājs. Bijušais tāpēc, ka pirms 1,5 gadiem atdevu visas tiesības grāmatvedei, un to sistēmu negribu redzēt ne acu galā. Ceru, ka man tur jāiet nebūs. Un, starp citu, MAN būs vieglāk to deklarāciju aizstiept un papīra veidā nosviest uz galda, kā mēģināt iemānīt tajā debīlajā sistēmā. Mani novērojumi apmēram 1,5 gadu garumā (tas ir pirms tiem 1,5 gadiem, ko jau cenšos nelietot):
  1) pilnīgi neloģisks dokumentu, ziņojumu, tiesību u.c. izkārtojums, struktūra. Saprotu 2001. gadā, bet tagad ar pēdējiem uzlabojumiem būtu vismaz rupji nokopējuši kaut Swedbankas internetbankas interfeisu. Tas menedžējot vairākus uzņēmumus un privātos datus i togo ir par 1000% loģiskāks;
  2) kaut cik saprātīgas tiesību pārvaldības vienkārši nav. Tiklīdz parādās jaunas pozīcijas, tās ir neaktīvas līdz tiesību īpašnieks viņas kādam piešķir. Kā tas ir praksē: ja vids izdomā no rītdienas kontrolēt, piemēram, manas firmas miskastē izlādēto papīru apjomu, ja es kā tiesību pārvaldnieks nebūšu grāmatvedei “atļāvis” pa to iesniegt atskaiti, viņa vienkārši šādu atskaiti nevarēs iesniegt;
  3) paroļu atgūšana ir kretīniska, jeb kā saka manuāla;
  4) dati nelinkojas, kā te daži jau norādīja. Pat ja ir 100% no citiem avotiem zināma kāda ziņojamā summa vai vērtība, tabulas dizainotas tā, lai tev tas viss būtu jāievada vēlreiz, un vidam būtu iespēja lepni noraidīt to kā kļūdainus datus. Citiem vārdiem, manā skatījumā, datu bāze nepilda vienu no tās pamatfunkcijām: izslēgt atkārtotu datu bezjēdzīgu ievadi.

  Atbildēt
 48. XYUU

  osim –

  Tas tāpēc, ka EDS ir E-D-S, ne datubāze -t.i. tā ir iesniegto dokumentu glabātuve, ne grāmatvedības programma 🙂 kā mēs visi to gribētu redzēt.
  Novest to līdz galam traucē arī te minētās nepārtrauktās izmaiņas, savā laikā VSAA pazaudēja reālus miljonus sadarbojoties ar IBM??, jo tie ārzemnieki nekādi nespēja izsekot mūsu haotiskajai likumdošanai un instrukcijām, rīkojumiem.
  Noteikumos nepārtraukti tiek veikts milzīgs daudzums bezjēdzīgu izmaiņu, tas
  – dod kādam (grupai) personīgu labumu
  – dod darbu to ieviešanā un kontrolē.

  Traucē šie kases aparāta papīra žurnāli, grāmatvedības politika, instrukcijas un citas marasma izpausmes, kas nākušas mantojumā no padomju sistēmas. Kamēr citur pasaulē (brīvajās ekonomikās) strādā, mēs imitējam darbību, ražojam bezjēdzīgus papīrus un neradām pievienoto vērtību.
  Pat skolotāji un ģimenes ārsti pilda bezjēdzīgus papīrus tā vietā, lai mācītu un ārstētu, utt.
  Vēlreiz un vēlreiz viens un tas pats bezgalīgās variācijās ir jāpārraksta no viena papīra uz otru.

  Atbildēt
 49. Osis

  >XYUU
  Nu, varu Tev piekrist. Vistrulākais, ko mūsu valsts un pašvaldības cenšas ieviest kā “elektronisko datu apriti” ir papīra formu pārnešana Word dokumentā. Vismaz vēl pirms 2 gadiem tā bija ar dzīves vietas deklarēšanu: uz pašvaldību vajadzēja sūtīt aizpildītu Word dokumentu, kas skaitījās elektroniskā deklarēšanās :))
  Nedaudz papildinot: nav jābrīnās, ka mums statistiski skaitās zems darba ražīgums. Tā iemesls kā reizi ir birokrātiskās ākstības un formalitātes, ne cilvēku nevēlēšanās strādāt. Man nācās 2X muitā atmuitot preces uzņēmuma vajadzībām (tiesa, pirms gadiem 3). Tādu debīlismu kā tur, liekas, ka mūžā nebiju redzējis. 2 cilvēkdienas pagalam (katrā reizē viena) + ar augstāko izglītību nepietiek lai to visu izprastu :(((( Un man radās sajūta, ka es vēl relatīvi vienkārši tiku cauri. Starp citu, toreiz (2009) man datus no deklarantiem uz muitniekiem mācās stiept ar disketi !!!! kas pie pēdējiem nenolasījās, tad braukt atpakaļ un nākt ar 2 citām disketēm :)))))

  Atbildēt
 50. Mārtinš

  Ja mana māmiņa ieiet eds lapā un viņai parāda, briesmīgu paziņojumu ar kontekstu “sertifikāts nav uzticams”, tad viņai jāķer pie sirdszālēm. Tas vien ir PILNĪGI UN GALĪGI NEPIEŅEMAMI!!!

  Atbildēt
 51. Yeoman

  Deklarējos EDSā jau vairākus gadus pēc kārtas. Draudzīga tā sistēma nav, bet nu savu darbu tā veic, tomeer ērtāk nekā agrāk ar papīriem. Plus vēl, nākamos gados ir 10x vieglāk un ātrāk visu izdarīt, jo vienkārši ir jāpielabo iepriekšējā gada elektroniskā deklarācija.

  Atbildēt
 52. No viena te minētā linka

  Pasākumi EDS pilnveidošanai un darbības uzlabošanai
  * līgumu pārskatīšana un parakstīšanas mehānisma vienkāršošana
  * EDS lietoto dokumentu formu pārskatīšana/vienkāršošana
  * veikt pasākumus sistēmas ātrdarbības uzlabošanai
  * izvērtēt iespēju izmantot i-banku funkcionalitāti

  Gaidām!

  Atbildēt
 53. BlackHalt

  Winvalīdam Knaģim krieviski:

  Веб-дизайнеры проектируют логическую структуру веб-страниц, продумывают наиболее удобные решения подачи информации, а также занимаются художественным оформлением веб-проекта. В результате пересечения двух отраслей человеческой деятельности грамотный веб-дизайнер должен быть знаком с последними веб-технологиями и обладать соответствующими художественными качествами.

  Atbildēt
 54. atis

  Nu ko, nāksies deklarēt arī ārzemēs par 500 Ls pirkto šrotu kurš jau sen ir izjaukts rezerves daļās, bet tomēr skaitās ārzemēs uz mana vārda :p

  Atbildēt
 55. Stefuks

  Bija interesanti šito visu palasīt. Par funkcionalitāti utt neko neteikšu vien to, ka amatpersonas, pašnodarbinātā un fiziskās personas ienākumu deklarācijas (dokumenti, kurus pati esmu pildījusi gan elektroniski, gan savulaik arī papīriski) paši par sevi ir tizli un normālam cilvēkam neaizpildāmi. EDS kā sistēmai nav nekāda sakara ar faktu, ka normatīvo aktu izstrādātāji ir tādi dauņi (c) McBetons, kas domā, ka normālam cilvim ir jāspēj orientēties visos iespējamos grāmatvedības un vēl nez kādos smalkumos. Tos dokumentus normālam cilvim nepalīdzēs aizpildīt nekāda ūbersistēma. EDSā vismaz lielu daļu tā marazma, kas savulaik bija pašam jāreķina, vairs nav jādara.

  Runājot par SSL problēmu… Savā laikā valsts iestādēm šie Latvijas pasta (vēlāk LVRTC) sertifikāti tapa burtiski uzspiesti līdzīgi kā VITA pieslēgums. Viņus varēja dabūt pa ļoti lētu vai pat ne pa kādu naudiņu. Nepateikšu kā tas ir noticis VIDā, bet manā iepriekšējā kantorī tiešām mēs jamos dabūjām pa lēto. A ja nebūtu ņēmuši šo, bet, piemēram, verisign, tad Sudraba ar zobenu pie ģenerāļa rīkles būtu brēkusi par valsts naudas izsaimniekošanu. Tā, ka no otras puses – vismaz savulaik nodokļu maksātāju nauda tapa ietaupīta 🙂

  Atbildēt
 56. Es

  Labdien! Nesaprotu, ko var nesaprast VID EDS sistēmā. No pieredzes zinu vien to, ka pie vainas vien paša EDS lietotāja nenopietnība, kas nezin ko raksta EDS iesniegumā un līgumā un kādu e-pastu norāda. Problēma arī , ka nezin kā avērt to savu e-pastu. VID nav tā iestāde, kas saglabā klientu e-pastu paroles . Atverot e-pastu, ierakstiet meklēšanā robots vai vismaz VID IS un atradīsiet robota iesūtīto inf. vestuli ar identifikatoru un paroli, Paroli protams izmantot nevar vairs, jo tā jāatjauno ar iespēju aizmirsu paroli, jā pārkopē e-pastā iesūtītā ‘hipersaite un jātver Internetā , pēc kā uz e-pastu atnāks jauna parole, vien jāzina ir atbilde uz savu kontroljautājumu. Arī te VID nav pie vainas , ka nezina klients ko rakstījis atbildē un kādā paskatā , mainot pirmoreiz robota paroli uz savējo. Tā kā nevainosom VID un VID EDS sistēmu

  Atbildēt
 57. Eskol

  trakajam purva āzim , gan prasās ,,uzslaut” ģīmi par spriedelēšanu un mantisko deklarāciju nozīmi. Cik ilgi dzīvosim ēnu ekonomikā , Uz ko cerat joprojām un kā dzīvos Jūsu bērni un mazbērni, ja viss da’vināts un pārskaitīts kādam un dadu desmitiem tikai krāpjam uz šmaucamies. Tikainelaime tā , ka ciešam vien paši . Jūs laiakm neprotat izlasīt likumu, kas un kam jādeklarē. Paskaidroj: kredīts jāmaksā kādam ik mēnesi 720 lati- alga minimālā 200 lati uz papīra, no starpības =520×15% , kas jāsamaksā būs valstīj. TIKAI NEZINU KĀPĒC MUMS JĀMAKSĀ 25% NODOKLIS , VIŅIEM TIKAI 15, KAS ZIĻI ZAĻI DZĪVOJUŠI UN … TĒLO TEĻUS………Pārēķiniet cik mēs būtu bāgāti jau šodien, ja arī maksātu godīgi algas LIELĀKAS PAR 720 , T.I. TĀS no kurām var samaksāt šo parādu ik mēnesi 720 latus. Nebūtu jāsūta bērni trimdā pelnīt iztiku un strādāt pašiem līdz 70 gadiem. Sen jāsēd aiz rstēm tādiem KĀ JŪS SPRIEDELĒTĀJIEM

  Atbildēt
 58. capsx

  es tik biki nesaprotu pasakumu ar tiem 10 000 Ls

  peec punkta
  “II. Finanšu līdzekļi un saistības” – 11. Latvijā vai ārvalstīs neatmaksātie aizņēmumi (kredīti) un citas parādsaistības

  sanaak, ka VISIEM ir jaaaiesniedz deklaraacija, kuriem ir kaut kaads krediits, aiznheemums utt …

  Atbildēt
 59. capsx

  coolynx: tas ka tur ir tests ar pieziimi, ka tam ir tikai informatiiva noziime, neko labaak nepaliidz

  peec jautaajuma, vai man ir iipashums, paar kuru paraadsaistiibas ir vairak kaa 10 000 ls – liek mekleet tadu pashu jautaajumu deklaraacija pie “iipashumiem”, kura diemzheel tur nav, liidz ar ko saac mekleet un domaat lietas, par kuraam nevajadzeetu domaat

  un juridiski punkts
  “II. Finanšu līdzekļi un saistības” – 11. Latvijā vai ārvalstīs neatmaksātie aizņēmumi (kredīti) un citas parādsaistības
  to arii noziimee – ka jaaizpilda ir visiem

  un kaada starpiiba KAD aizpilda 🙂

  Atbildēt
 60. coolynx Raksta autors

  Es te ielīdu EDS un iečekoju, ko biju aizpildījis. Gandrīz nosirmoju, jo deklarācijā bija pazuduši daži lauciņi…

  Beigās izrādījās, ka uz Windows 7 ar pēdējo FoxitReader 5.1.4.0104 dinamiskais PDF attēlojas nekorekti. Deklarāciju biju aizpildījis un sūtījis no maca ar Adobe readeri. 😉

  Atbildēt

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *